Biblioteka Kapituły Kolegiaty w Opatowie 

Biblioteka i archiwum Kapituły Kolegiaty w Opatowie pw. Św. Marcina z Tours istnieje już ponad 700 lat. Pierwsze wzmianki z 1325 r. o scholastyku mówią o funkcjonowaniu szkoły przy kolegiacie i wskazują na istnienie biblioteki.

Zbiór biblioteczno-archiwalny kolegiaty opatowskiej ma wartość o zasięgu ogólnopolskim.

Dzisiejszy księgozbiór kolegiaty opatowskiej zawiera rękopisy, inkunabuły, starodruki, dokumenty historyczne oraz niezwykle cenne dla historii kolegiaty inwentarze oraz księgi z posiedzeń kapituły kolegiackiej od 1562 r. Dominuje w niej literatura teologiczna, apologetyczna, biblistyczna, patrystyczna i kaznodziejska. Mniej liczne są pozycje z zakresu prawa, sztuk wyzwolonych i filozofii; tylko kilka egzemplarzy dotyczy nauk ścisłych.

Konserwacja zasobu rozpoczęła się w 2022 r. od ratowania królewskich, papieskich i książęcych dokumentów rękopiśmiennych szczególnie zagrożonych unicestwieniem. Podjęte prace konserwatorskie są częścią działania na rzecz przywrócenia świetności i znaczenia kulturowego całego cennego zasobu bibliotecznego.